Home > Education
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

 

ทูตเยาวชนเพื่อสันติภาพ
“หนุ่มสาวคุณธรรม ผู้นำสันติภาพสากล”

 
ทูตเยาวชนเพื่อสันติภาพคือใคร
ทูตเยาวชนเพื่อสันติภาพ คือ ส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำเยาวชนคนหนุ่มสาวแห่งโลก ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้นำเยาวชนที่มาจากศาสนา เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ต่างๆ ของครอบครัวมนุษยชาติที่มีความหลากหลาย พวกเขามีหลักการและพันธสัญญาร่วมกันที่จะเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี เอาชนะเหนืออุปสรรคขวางกั้นต่างๆ เพื่อสร้างโลกที่มีสันติภาพอันยั่งยืนถาวร
พันธกิจ
ทูตเยาวชนเพื่อสันติภาพคือผู้นำเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ที่อุทิศตนและเสียสละในการสร้างชุมชนโลกที่มีสันติภาพ ด้วยการใช้หลักการแห่งสันติภาพของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (YFWP) ทูตเยาวชนเพื่อสันติภาพเป็นสมาชิกในเครือข่ายทูตสันติภาพ (Ambassador for Peace) ของสหพันธ์สันติภาพสากล (UPF) ที่มีทั่วโลก
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.